Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van RSV Voorwijk, gevestigd te de Wijk, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 40045242, hierna te noemen: `de Vereniging`.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet
hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding
van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan [email protected].

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Vereniging verwerkt de persoonsgegevens die u zelf aan de Vereniging verstrekt heeft om gebruik
te maken van de diensten van de Vereniging.
De volgende gegevens worden verwerkt:
• Voorletters, roepnaam en achternaam
• Adres
• Postcode en woonplaats
• Telefoonnummer
• Geboortedatum
• Geslacht
• E-mailadres
• (Pas) foto t.b.v. ledenpas en afhangbord
• Bondsnummer
• Ibanrekeningnummer
• Nationaliteit

Waarom zijn deze gegevens nodig

De Vereniging verwerkt deze gegevens met de volgende doelen:
-het voeren van een goede ledenadministratie door de ledenadministrateur;
-het uitvoeren van financiële zaken door de penningmeester, zoals het innen van de contributie;
-het informeren over verenigingsnieuws en –activiteiten door de betreffende commissies;

Verstrekking van persoonsgegevens

Wanneer u lid wordt van de Vereniging wordt u tegelijkertijd lid van de KNLTB en niet getrapt via de
Vereniging. Alle leden van de KNLTB worden vertegenwoordigd door de Ledenraad van de KNLTB en
zijn dus gebonden aan de besluiten van de Ledenraad. De grondslag voor het door de KNLTB delen
van de persoonsgegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, dat is ontstaan door
beslissingen die de Ledenraad hierover in 2007 en december 2017 heeft genomen. Individuele
toestemming van een lid is hierdoor geen vereiste meer. Als een lid van de Vereniging niet wil dat de
KNLTB zijn/haar persoonsgegevens aan derden doorgeeft dient hij/zij zich hiervoor te wenden tot de
KNLTB. Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de
Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging
op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgt de Vereniging dat alleen
de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de
persoonsgegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen van de Vereniging regelmatig
gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw
ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De
Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende
privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de
websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de
Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke
wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken
tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via
onderstaande contactgegevens:
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 0522-442677

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt de Vereniging u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen door de Vereniging van uw persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 522 442 052

RSV Voorwijk

Wiltenweg 31C
7957 AM de Wijk

KVK-nummer

40045242